Logo

Privacyverklaring

Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach, gevestigd aan Flansum 3, 9012 DC Raerd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

lot@jouwhanden.nl

www.lotinjouwhanden.nl

T: 06 83798966

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via lot@jouwhanden.nl , zodat ik deze informatie kan verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Opsturen van desbetreffende formulieren voor de anamnese en intake
  • Het afhandelen van betalingen
  • Evt. verzenden van een nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.   Persoonsgegevens zullen door Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach worden bewaard in een papieren dossier en/of op digitale wijze. Uw gegevens worden 5 jaar bewaard vanaf de start van de begeleiding. Na afloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd in een papiervernietiger alsmede verwijderd uit het digitale bestand. Mocht je prijs stellen op afwijkende afspraken hieromtrent, dan kun je die aan mij kenbaar maken. Je verzoek wordt, voor zover mogelijk, ingewilligd. Bepaalde administratieve  gegevens zoals facturen worden 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Inhoudelijke gegevens worden vanzelfsprekend niet gedeeld, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach verklaart hierbij uw persoonsgegevens niet te verstrekken voor commerciële of goede doelen. Het papieren en/of digitale dossier is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor derden. Mijn ondersteuners op administratie- en ICT- gebied doen dat onder strikte geheimhouding conform de AVG. Wij gaan een vertrouwensrelatie aan. Daarom is Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach verplicht tot geheimhouding van hetgeen mij uit hoofde van de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Die verplichting blijft bestaan na het beëindigen van het professionele contact.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lot@jouwhanden.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Lotte Brunia-Hugen Kruidengeneeskunde & Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via lot@jouwhanden.nl